Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ)

Partneri

nbl
Staropramen
Relax
xbeach
dunlop
Isomet
beachtennisonly
STZ
Slovak sport
Volley city
Plažový tenis
iMate
Sportimea
Mikasa

Kontaktný formulár

Nechajte nám stručný odkaz a kontakt na Vás a my sa Vám radi ozveme!


Chcete zviditeľniť svoju značku, produkt, službu, spoločnosť prostredníctvom atraktívnych plážových športov?
Plážové športy ako spestrenie Vášho festivalu či iného podujatia?
Chcete organizovať, spoluorganizovať alebo hostiť niektoré z našich existujúcich podujatí?
Alebo by ste chceli svoje vlastné, no potrebujete sa poradiť o výstavbe areálu, materiálnom a nemateriálnom vybavení športoviska či organizácie podujatia?
Chcete zorganizovať súťaž v niektorom z plážových športov vo svojom meste, obci, na škole?
Mali by ste záujem ukázať spoločenskú zodpovednosť Vašej firmy podporou športu pre všetkých? Plážové športy sú atraktívne, populárne a so SAPŠ sú zamerané nielen na vrcholových športovcov, ale pre širokú verejnosť!
Chcete vedieť viac o SAPŠ a členstve v nej?
Plážové športy ako súčasť Vašich firemných hier, teambuildingu či eventu pre partnerov?
Máte záujem o prácu u nás?
Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ)
Nezisková organizácia (obč. združenie) - organizácia podujatí v plážových športoch - šport pre všetkých - podpora areálov plážových športov - min.5 plážových športov: volejbal, tenis, futbal, hádzaná, korfbal
iMATE s.r.o. - marketingový partner SAPŠ:
Event marketing - reklama - organizácia podujatí - PR - consulting - obchod so športovým tovarom a službami - administrácia webstránok a FB platforiem - foto / video produkcia - iné činnosti so zameraním na šport
Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ) je podľa nového Zákona o športe (č. 440 / 2015 Z.z. z 26.11.2015) považovaná za športovú organizáciu.
Ako športová organizácia sa podľa tohto zákona povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe. Kým nie sú údaje v povinnom rozsahu zapísané v informačnom systéme športu, je športová organizácia povinná zverejniť informácie podľa § 81 na svojom webovom sídle.

Informácie o športovej organizácii Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ) povinne zverejňované v zmysle § 81 Zákona 440/2015 Z.z. o športe:

 1. POVINNÉ ÚDAJE PODĽA ODSEKU 1

  1. názov alebo obchodné meno: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PLÁŽOVÝCH ŠPORTOV
  2. adresa sídla: PODZÁMSKA 28, 949 01 NITRA
  3. právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  4. identifikačné číslo organizácie: 42426502
  5. jedinečný identifikátor osoby: ZATIAĽ NEPRIDELENÝ
  6. číslo bankového účtu: SK0809000000005071996290 a príjem a použitie
   1. príspevku uznanému športu: IRELEVANTNÉ, SAPŠ NIE JE NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVäZ
   2. dotácie: 0 EUR
   3. príspevku na národný športový projekt: 0 EUR
   4. príspevku na športové poukazy: 0 EUR
   5. sponzorského: 0 EUR
  7. adresa elektronickej pošty: gs@saps.sk
  8. druh športovej organizácie: ASOCIÁCIA
  9. druh športu: PLÁŽOVÉ ŠPORTY (VOLEJBAL, TENIS, FUTBAL, KORFBAL, HÁDZANÁ A INÉ)
  10. druh vykonávanej športovej činnosti: ROZVOJ PLÁŽOVÝCH ŠPORTOV AKO ŠPORTU PRE VŠETKÝCH (ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ A INÉ AKTIVITY)
  11. meno a priezvisko štatutárneho orgánu: MICHAL IVAN
  12. adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: gs@saps.sk
  13. meno a priezvisko kontrolóra: SAPŠ NIE JE POVINNÁ ANI NEMÁ KONTROLÓRA
  14. adresa elektronickej pošty kontrolóra: SAPŠ NIE JE POVINNÁ ANI NEMÁ KONTROLÓRA
  15. zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: K SAPŠ NEMÁ PRÍSLUŠNOSŤ ŽIADNA FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ BY VYKONÁVALA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ AKO PROFESIONÁLNY, AMATÉRSKY ŠPORTOVEC, ŠPORTOVÝ ODBORNÍK ČI DRŽITEĽ ŠPORTOVÉHO POUKAZU (§ 80)
  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:
  17. výška členského príspevku, ak sa uhrádza: PODĽA INTERNÉHO DOKUMENTU ČLENSKÝ PROGRAM
  18. dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza: PODĽA PREDPISU
  19. príslušnosť k športovým organizáciám: SAPŠ NIE JE ČLENOM ŽIADNEJ INEJ ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE
  20. zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: NIE JE SCHVÁLENÝ
  21. spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: ÁNO
  22. označenie zdrojovej evidencie: ČLENOVIA SAPŠ
 2. POVINNÉ ÚDAJE PODĽA ODSEKU 2 (údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98)

  - ŽIADNE
 3. POVINNÉ ÚDAJE PODĽA ODSEKU 3

  - IRELEVANTNÉ (týka sa iba národných športových zväzov a národných športových organizácií)